P L N Á   M O C

                                                                                             

Plná moc

                                                                                             

Já podepsaný(á)     ..............................................................................................

rodné číslo              ................................................................................................

trvale bytem           .........................................................................………………….

 

uděluji procesní plnou moc

 

 

panu (paní)                        ......................................................................................

datum narození                .......................................................................................

bytem                                .......................................................................................

 

k zastupování mé osoby ve věci řízení vedeného u Okresního soudu v Liberci o pozůstalosti po

 

panu (paní)          ..................................................................................... 

posledně bytem    ....................................................................................

zemř. dne              ....................................

 

Jsem si vědom(a) toho, že zástupce je oprávněn ke všem úkonům, které mohu v řízení učinit a že povinnost soudu poskytnout účastníku potřebná poučení, výzvy nebo upozornění, je splněna tím, že budou poskytnuty jeho zástupci.

Zástupce je oprávněn za mě prohlásit, že dědictví odmítám nebo neodmítám, nebo že dědictví přijímám.

Tato plná moc se uděluje i pro případ obživlého řízení (tj. řízení o dodatečné pozůstalosti).

 

 

Datum udělení plné moci a podpis zastoupeného:            ...................................

                                                

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                              

Tuto plnou moc v plném rozsahu tak, jak mi byla udělena, přijímám.

 

Datum přijetí plné moci a podpis zástupce:                      ..........................................

Kontakt

JUDr. Edita Volná, notářka Rumunská 655/9
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec
+420482711201
+420734449551
nkliberec@seznam.cz